Over ons

Het DWHC is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt, de opgedane kennis verspreidt en adviseert over eventuele risico’s voor mens en dier.

Profiel

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht is hét onafhankelijke expertisecentrum voor ziekten bij in het wild levende dieren en het centrale aanspreekpunt voor het melden van dood gevonden wilde dieren.

Naast het ontwikkelen en verspreiden van kennis, onderzoekt het DWHC doodsoorzaken, signaleert het wildziekten en beoordeelt het de gevaren van deze ziekten voor de volksgezondheid, de gezondheid van gedomesticeerde dieren als ook voor de wilde dieren zelf. Door middel van voorlichting vergroot het DWHC het bewustzijn dat ziekten bij wilde dieren grote risico’s met zich kunnen meebrengen voor de gezondheid van mens en dier. Ook vormt het een essentiële schakel in de ‘One Health’ aanpak van ziekten.

Het DWHC werkt voor o.a. (semi-)overheden, terreinbeheerders en –eigenaren, groene organisaties en adviesbureaus. Voor het signaleren en onderzoeken van wildziekten is het afhankelijk van dode dieren die door mensen in het veld worden aangeleverd. Het DWHC werkt intensief samen met andere instituten die werkzaam zijn op het gebied van dierziekten, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad.

Het DWHC is verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De activiteiten worden gefinancierd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Missie

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vergroten van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

Activiteiten

  • Onderzoeken van doodsoorzaken bij buitengewone sterfte van in het wild levende dieren middels pathologisch onderzoek.
  • Monitoren en signaleren van belangrijke ziekten onder in het wild levende dieren, samen met gelieerde instellingen.
  • In samenwerking met partners opzetten en uitvoeren van specifieke onderzoeksprojecten.
  • Beoordelen van en adviseren over gevaren voor mens en dier van ziekten die bij wilde dieren voorkomen.
  • Ontwikkelen en verspreiden van kennis over ziekten bij wilde dieren, en hoe daarmee om te gaan.
  • Het vergroten van het publieke bewustzijn dat ziekten onder wilde dieren ook grote gevolgen kunnen hebben voor gehouden dieren en voor de gezondheid van de mens.